Spamdan we kezzaplardan goramak - Semalt maslahatlary

“Facebook” size internetde amatly tejribe hödürlemäge gönükdirilendir we şu gün “ Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Iwan Konowalow internetde sizi goramak üçin birnäçe täze elementleri habar berýär.

Web of Trust bilen birleşme

Ilki bilen, “Web of Trust” bilen birleşme yglan etmekden hoşal. Web of Trust, haýsy saýtlara ynanjakdygyňyzy açýan mugt ygtybarly gözleg guralyny aňladýar. “Facebook” -yň häzirki wagtda bu baglanyşyklar bilen baglanyşykly sahypalarda zyýanly programma üpjünçiliginiň ýa-da kezzaplygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin baglanyşyklary barlaýan çarçuwasy bar.

Bu birleşme, goşmaça aýylganç baglanyşyklar bermek arkaly çarçuwamyzy ösdürmäge mümkinçilik berer we geljekde beýleki pudak pionerleri bilen işlemek arkaly öz çäklerimizi hasam giňelderis diýip umyt edýäris. Şeýle hem, “Internet of Trust” goşmaçasyny ulanyp, bu jemgiýete goşulyp bilersiňiz we aýratyn baha berişleriňizi äsgermezlik edip bilersiňiz.

Basmak kepilligi

Spamerler web programmasynda bir gezek goragsyzlykdan peýdalanýarlar, adamlary islemek islemeýän birleşmelerine degmek üçin duzak gurmaga synanyşýarlar. Muňa "Clickjacking" diýilýär we baglanyşygy teklip ediji teklibe meňzeş goşmaça özüne çekiji bir zat bilen örtmek bilen tamamlanýar.

“Facebook” -y basýan sahypalary kesgitlemäge we yzarlamaga mümkinçilik berýän “Clickjacking” -i kesgitlemegiň usullaryny taýýarladyk. Gijä çenli, aldanýandyklaryna ynanýan ýagdaýymyzda, taýyn adamlary taýýarladyk. Häzirki wagtda, şübheli bir zady kesgitlänimizde, öz profiliňizde we ýoldaşlaryňyzyň täzelikleri höweslendirişinde hekaýa hödürlemezden ozal öz halanmagyňyzy tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.

Öz-özüňi goramak

Spamerler başga bir programma kemçiliginden peýdalanyp, şahsyýetlerden zyýanly kody köpeltmeklerini we adres setirine ýelimlemegini haýyş edýärler, bu bolsa programmany şol adamlaryň peýdasy üçin çäreleri görýär, galp baglanyşyklar bilen habarnamalary iberýär we ähli ýoldaşlaryna spam habarlaryny iberýär.

Bu hili hüjümleri kesgitleýän we bölekleýän çarçuwalarymyzy ösdürmäge, goşmaça ýazgylara spam iberýän zatlary öwretmäge synanyşýarys. Häzirki wagtda, çarçuwalarymyz kimdir biriniň adres setirine zyýanly kody goýandygyny ykrar edenlerinde, şahsyýetiň muny etmek isleýändigini tassyklamak üçin synag görkezeris we munuň näme üçin elhenç pikir edýändigi barada maglumat bereris.

Giriş tassyklamalary

Iň soňunda, iň köp hereket edýän howpsuzlyk belligimiz, “Login Endorsements” häzirki wagtda “Facebook” -dan peýdalanýanlaryň hemmesine elýeterlidir. Bu iki faktorly tassyklama çarçuwasy, başda bir aý öň yglan etdik. Ony ulanýan bolsaňyz, başga bir ýa-da tanalmaýan bir enjamdan “Facebook” -a haýsy nokada girseňiz, gyssagly habar ulanyp, jübi telefonyňyza iberýän kodumyzy goşmagyňyzy talap ederis.

Gaýrat etmedik gadjetiňizden giriş synanyşygyny görenimizde, indiki girişiňizde size maslahat berler we synanyşygy barlamak üçin haýyş ediler. Bu girişi duýmasaňyz, giriş sözüňizi başga bir adam bilýän bolsa-da, ýazgylaryňyza girip bilmedi ýa-da haýsydyr bir bidüzgünçilik edip bilmedi diýip, söz sözüňizi üýtgedip bilersiňiz.

send email